foutre

10 tekstów – auto­rem jest fout­re.

Wręcz nau­czyłam się te­go - za­pomi­nania. Całe życie cier­piałam przez przeszłość, chwi­le ulot­ne, które już minęły. Pragnęłam wrócić tam, może coś zmienić, nap­ra­wić, może tyl­ko przeżyć to jeszcze raz. Te­raz nie mam już siły, tęskno­ta wy­paliła mnie, ból po­rażek zniszczył. Za­pomi­nam z dnia na dzień. Nie przy­wiązu­je uwa­gi do żad­nej miłej chwi­li, ani złej. Wszys­tko jest tak cho­ler­nie obojętne, tak do bólu pus­te. Wszystko. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 czerwca 2011, 23:07

Ludzie od zaw­sze szu­kają swo­jego nar­ko­tyku. Znaj­dują go w miłości, pra­cy, pieniądzach. Są jed­nak i ta­cy, którym szu­kać nie ka­zano. Oni dos­ta­li dostęp do czys­te­go nar­ko­tyku. Jak żyją? Wys­tar­czająco dob­rze, bym mogła żyć ra­zem z ni­mi. Dzień dzi­siej­szy jest dniem dzi­siej­szym. Nie myślę o tym, czy zo­baczę jut­ro. Jeśli to wszys­tko skończy się to trud­no. Przy­naj­mniej wiem, że przeżyłam wiele, zas­po­kojo­na życiem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 sierpnia 2010, 23:03

Całe szczęście za­leży od Ciebie, i tyl­ko Ciebie. Jeśli chcesz to jes­teś szczęśli­wa. Przyczy­niają się trochę do te­go ludzie - spra­wiają, że al­bo Ci się chce, al­bo nie. Proste. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 lipca 2010, 12:38

Wilk głod­ny i ow­ca mar­twa. Ta­ki sce­nariusz ciężko było przewidzieć. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 29 grudnia 2009, 16:55

Nie płaczę ze słabości i bólu ja­ki mnie ogar­nia. Cho­wam to wszys­tko w so­bie, ucis­kam tam głębo­ko. Ale jed­nak widziałaś, jak płaczę. Wiesz cze­mu? To złość, roz­drażnienie, zde­ner­wo­wanie. Go­towało się wszys­tko we [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 grudnia 2009, 21:53

Naj­gor­sze to chcieć i nie móc. Nie chodzi mi tu o jakąkol­wiek przeszkodę w pos­ta­ci pieniędzy, od­ległości itp. - tyl­ko naszą własną psychikę. Tak bar­dzo chcieli­byśmy coś ko­muś po­wie­dzieć, wyz­nać. Lecz nasz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 grudnia 2009, 16:59

Czu­jemy się gorzej, niż gorzej. Jak nie ludzie, a is­to­ty poz­ba­wione wiary w swo­je możliwości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 listopada 2009, 16:12

I już sa­mi nie wiemy kto nas tak skrzyw­dził - Bóg, rodzi­na, przy­jaciele? Czu­jemy się gorzej, niż gorzej. Jak nie ludzie, a is­to­ty poz­ba­wione wiary w swo­je możliwości. 

myśl • 24 listopada 2009, 14:40

Naj­gor­szy ból za­dajesz sam so­bie - bo wiesz w który pun­kt ce­lować. I tak bez żad­nych skru­pułów krzyw­dzisz własną duszę zmuszając ją do łez. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 listopada 2009, 16:29

Ja­kie to po­tem będzie wszys­tko przyk­re, gdy usiądę w fo­telu i przy­pomnę so­bie wizję mo­jego ideal­ne­go życia sprzed lat. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 listopada 2009, 16:17
foutre

tak

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

foutre

Użytkownicy
E F G
Kalendarz
Aktywność